ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

15

เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.00 น.  นายสมคะเน  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาฯ  ผู้ประนีประนอมฯผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ จัดงานเลี้ยงส่งและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส นางสาครินทร์ หรูมิ่งมงคล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  และนางสาวมณฑาทิพย์ ติ๊บพรม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น และนางสาวเยาวนาฎ สมนาม เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน  ณ  ร้านเชียงใหม่การ์เด้นท์  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  
อ่านข่าว