ศาลแขวงเชียงใหม่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

28

              เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น.  นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีหน่วยงานตำรวจที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลต่างๆ  อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 61
ผบ13083/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13084/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13085/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13086/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13087/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13088/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13089/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13090/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13091/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13092/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13093/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13094/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13095/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13096/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13097/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13098/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13099/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13100/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13101/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13102/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13103/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13104/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13105/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13106/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13107/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13108/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13109/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13110/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13111/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13112/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13113/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13114/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13115/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13116/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13117/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13118/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13119/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13120/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13121/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13122/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13123/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13124/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13125/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13126/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13127/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13128/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13129/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13130/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13131/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13132/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13133/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13134/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13135/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13136/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13137/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13138/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13139/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13140/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13141/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13142/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00
ผบ13143/2561
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 09:00