ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ

ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ
ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกร และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ


เอกสารแนบ