ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกรด จันทร์ประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่ ดำเนินการเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น โดยมีนายประกันอาชีพและนายประกันในคดีของศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  มอบหมายให้ นายกรด  จันทร์ประเสริฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่  ดำเนินการเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น  โดยมีนายประกันอาชีพและนายประกันในคดีของศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน   แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  มอบหมายให้ นายกรด  จันทร์ประเสริฐ  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงเชียงใหม่  ดำเนินการเจรจาหนี้ผู้ประกันเพื่อเร่งรัดการบังคับคดีในศาลชั้นต้น  โดยมีนายประกันอาชีพและนายประกันในคดีของศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้   ณ  ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5  อาคารศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ