ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2560 นายสมคะเน  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม  2560 นายสมคะเน  แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ระหว่างเดือน กรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. 2560  โดยมี  นางวรรณเพ็ญ  ขาวจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ในโอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงเชียงใหม่ จำนวน 12 ท่าน  ที่ได้อุทิศเวลาให้กับงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมากกว่า  500 คดี จนเป็นผลสำเร็จและได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี  เจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่และคู่ความเข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณห้องโถง อาคารศาลแขวงเชียงใหม่ ชั้น 3  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ