ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 นาฬิกา นายสมคะเน แสงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” ประจำเดือนสิงหาคม ณ ลานจอดฝูงบิน 411 กองบิน 41

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2560 เวลา 07.00 นาฬิกา  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”  ประจำเดือนสิงหาคม  ณ ลานจอดฝูงบิน  411 กองบิน 41
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  2560 เวลา 07.00 นาฬิกา  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”  ประจำเดือนสิงหาคม  ณ ลานจอดฝูงบิน  411 กองบิน 41 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหม (กองบิน 41) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  และบุคคลต่างๆ  อันเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ   


เอกสารแนบ