ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง การยื่น ส่ง และคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง การยื่น ส่ง และคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
ประกาศศาลแขวงเชียงใหม่ เรื่อง การยื่น ส่ง และคำคู่ความและเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป


เอกสารแนบ