ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 หลังใหม่ และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป “สมเด็จพระบรมศาสดา” ประดิษฐานประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 หลังใหม่

เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2560  นายสมนึก  พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  เป็นประธานพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  หลังใหม่  และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป “สมเด็จพระบรมศาสดา” ประดิษฐานประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 หลังใหม่
เมื่อวันที่ 4  กันยายน  2560  นายสมนึก  พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  เป็นประธานพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าบันอาคารสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  หลังใหม่  และพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูป “สมเด็จพระบรมศาสดา” ประดิษฐานประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 หลังใหม่ โดยมี  นายสมคะเน  แสงสว่าง  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  นางวรรณเพ็ญ  ขาวจิตร  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมในพิธีในครั้งนี้  ณ สำนักอธิบดี     ผู้พิพากษาภาค 5 หลังใหม่  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 


เอกสารแนบ