ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ เยี่ยมนางวิมล มงคล นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เนื่องในโอกาสเจ็บป่วย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  เยี่ยมนางวิมล  มงคล  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เนื่องในโอกาสเจ็บป่วย
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  ผู้พิพากษา  ผู้อำนวยการ  และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  เยี่ยมนางวิมล  มงคล  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เนื่องในโอกาสเจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   


เอกสารแนบ