ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร พลรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ คณะผู้ประนีประนอม ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวพิชามญชุ์ วิญมา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ คณะผู้ประนีประนอม  ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมให้การต้อนรับ  นางสาวพิชามญชุ์  วิญมา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 1  ตุลาคม 2561 นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ คณะผู้ประนีประนอม  ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงเชียงใหม่  ร่วมให้การต้อนรับ  นางสาวพิชามญชุ์  วิญมา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่  ณ ศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่


เอกสารแนบ