ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่เข้าคารวะและแนะนำตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่เข้าคารวะและแนะนำตัวต่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561  นางวันทนา  คันธาเวช  ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมคณะเข้าคารวะและแนะนำตัวต่อ นายคันฉัตร พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ  ศาลแขวงเชียงใหม่  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  


เอกสารแนบ