ศาลแขวงเชียงใหม่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานประจำศาลแขวงเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 242 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-921901-2 โทรสาร 053-266401 Email:cmimc@coj.go.th

ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”

ศาลแขวงเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม  “สภากาแฟเชียงใหม่”
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น.  นายคันฉัตร  พลรัตน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่  เข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่”  ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ สวนอาหารลลิตา  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรม  เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆ ร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบุคคลต่างๆ  อันจะเป็นผลให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ


เอกสารแนบ